Herinrichting

Stand van zaken herinrichting

De laatste stap in het ontwerpproces is gezet, de definitieve uitvoeringstekeningen zijn klaar! Hierin zijn de laatste opmerkingen van bewoners verwerkt en alle technische onderdelen zijn er definitief in opgenomen. Deze tekeningen zijn nodig voor de aanbesteding. Deze tekeningen staan hieronder.

Er zijn nog meer tekeningen. Deze tekeningen zijn vooral van belang voor de verdere technische uitvoering voor de aannemer en dus heel technisch. Mocht u hieraan behoefte hebben, kunt u mailen naar vogelbuurt@lansingerland.nl

Technische uitwerking DO

Op het Definitief Ontwerp (DO) ziet u hoe de Vogelbuurt er over een aantal jaar uitziet. Aansluitend is dit DO technisch verder uitgewerkt door RIBW-Projecten. Op donderdag 7 maart j.l. werd tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis uitleg gegeven over deze uitwerking. De documenten die horen bij deze technische uitwerking vindt u hieronder. Ook vindt u daar een kaartje met de hoofdfasering mbt de werkzaamheden en een ophogingskaart van de Vogelbuurt.

Definitief Ontwerp herinrichting
De gemeente start in 2019 met vervanging van de riolering in uw wijk. In plaats van een gemengd rioolstelsel komt er een gescheiden rioolstelsel dat ervoor zorgt dat het hemelwater in de sloten terecht komt en niet naar de rioolzuivering gaat. Hierna richten we in overleg met bewoners de openbare ruimte opnieuw in. Omdat de wijk behoorlijk verzakt is, zal deze tijdens de herinrichting opgehoogd worden. Afgelopen periode heeft de landschapsarchitect met de inbreng van bewoners een ontwerp voor de herinrichting gemaakt. In dit filmpje krijgt u een toelichting op dit proces en het ontwerp. Er is inmiddels een Definitief Ontwerp. Hieronder vindt u dit ontwerp, samen met de bijbehorende documenten zoals het beplantings- en bomenplan.

Definitief Ontwerp:

Voorlopig Ontwerp:

We hebben veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. Hieronder vindt u ook verschillende informatieborden.

Vooruitlopend op de herinrichting wordt op de bestaande locatie aan de Condorweg een ondergrondse bak geplaatst voor opslag van textiel:

Wijkaanpak en de bomen
Bij de voorbereiding van de wijkaanpak is ook gekeken naar de groenvakken en de bomen. Daarbij werd gekeken naar de volgende aspecten:
– Welke bomen zijn ziek, gevaarlijk, staan op de verkeerde plaats of hebben geen hoge        levensverwachting meer?
– Welke bomen staan in de weg voor de uitvoering van de (ondergrondse)       werkzaamheden?
– Welke vitale bomen kunnen worden verplant vóór de herinrichting en hebben daarbij een goede overlevingskans?

Kappen, verplanten en nieuwe aanplant
In totaal moeten helaas 108 (van de 305) bomen worden gekapt. Voor het kappen zijn (omgevings)vergunningen aangevraagd en inmiddels ook verstrekt. 2 Bomen worden verplant. Bij de herinrichting worden 170 nieuwe bomen geplant. Zie hiervoor de beplantings- en bomentekeningen die al eerder bij de bijlagen van het Definitief Ontwerp hieronder was geplaatst. Er komen dus meer bomen terug dan dat er gekapt worden. In verband met de overzichtelijkheid is de omgevingsvergunning per deelgebied aangevraagd en verstrekt. De Vogelbuurt bestaat uit drie deelgebieden.
– Arendshof en omgeving, 71 bomen gekapt en 2 verplant
– Blauwborst en omgeving, 22 bomen gekapt
– Vogelweg en omgeving, 15 bomen gekapt.

Planning
Wij hebben de omgevingsvergunning Vogelweg e.o. op 18 januari 2019 ontvangen. De ontvangst van de vergunningen voor de Arendshof e.o. en Blauwborst e.o. was op 6 februari. De te kappen bomen in de wijk hebben rondom een lintje gekregen. Tot 6 weken na ontvangst van de vergunningen kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Uiteraard hopen we dat dit niet gebeurt, zeker omdat het ontwerp in goed overleg met de wijk is opgesteld. We halen de bomen niet allemaal tegelijk weg maar doen dat gefaseerd. Ook nemen we waar mogelijk direct de nieuwe groenaanplant mee in het werk. Dit is wel afhankelijk van het plantseizoen. Daarmee voorkomen we kaalslag. De leefbaarheid in de wijk is voor ons, ook tijdens de werkzaamheden, van groot belang. De werkzaamheden starten naar verwachting na de zomervakantie, ook de kap.

Herinrichting buurtpark Gouden Griffelplantsoen
Het buurtpark Gouden Griffelplantsoen ligt tussen de Oudelandselaan en de Vogelwijk in Berkel en Rodenrijs. In het buurtpark is er een speelplek voor kinderen van 0-6 jaar en een speelplek voor 6 – 14 jaar. Daarnaast is er een speel-sportveld. De speelplekken zijn omringd met voetpaden, groenstroken en watergangen.

Op het ontwerp voor het Buurtpark ‘Gouden Griffelplantsoen’ zijn vooral veel positieve reacties ontvangen. De voorkeur voor het nieuwe speeltoestel is bekend. Op basis van de ontvangen reacties is er een definitieve ontwerp gemaakt. Bekijk het animatiefilmpje over hoe het park definitief gaat worden.