Duurzame Vogelbuurt

Nieuws

Het is zover: werkzaamheden Vogelbuurt van start vanaf 30 maart!

U heeft hierover van de aannemer Kroeze Infra bv en de gemeente Lansingerland een brief ontvangen. Hierin staan allerlei praktische zaken die betrekking hebben op deze start. De brief kunt u hieronder nog eens rustig nalezen.

Woont u in de omgeving van de Watersnip, lees dan deze brief.

Woont u in de omgeving van de Blauwborst of de Arendshof lees dan deze brief.

Verhogen van uw straat

Op onderstaande tekeningen is te zien hoeveel de weg of het voetpad in uw straat omhoog gaat ter plaatse van de erfgrens. De verschillende fases verwijzen naar de fases van de herinrichting (zie daarvoor ook de Nieuwsbrief van juni 2019).

Let op: de ophoging in cm zijn indicatief. In de praktijk kunnen de hoogtes enigszins afwijken om uitvoeringstechnische redenen.

Rioleringen relinen

In het oostelijk deel van de Vogelbuurt gaan we de riolering relinen. Dit houdt in dat we een inwendige kous in de bestaande riolering aanbrengen, zodat de riolering weer van goede kwaliteit is. In de afgelopen periode lagen de werkzaamheden even stil. De kous die zou worden aangebracht voldeed niet. Inmiddels is er een nieuwe kous gemaakt. Daarom pakken we de werkzaamheden vanaf maandag 13 januari weer op. Woensdag 22 januari is het werk klaar. Inspectie van de werkzaamheden vindt plaats op vrijdag 24 januari. In de planning ziet u per dag en per straat waar de aannemer aan het werk is. Als de aannemer (GMB) bij u in de straat aan het werk gaat, ontvangt u hier bericht over. Denk daarbij aan informatie over werktijden of over het gebruik van water tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie over het relinen lees je in de laatste nieuwsbrief van 17 oktober, die je hieronder kunt vinden.

Verkeersbesluit

We bereiden momenteel de werkzaamheden voor. Een onderdeel van de voorbereiding is het nemen van een verkeersbesluit.
Wij moeten dit besluit nemen, omdat dit in de wet staat. Het besluit bevat aanpassingen van de maximumsnelheid en de aanleg van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. U vindt het verkeersbesluit op Officielebekendmakingen.nl

Nieuwsbrief van 17 oktober

Hier kunt u de nieuwsbrief van 17 oktober inzien.

Openbare verlichting

Bij de herinrichting van de wijk worden alle huidige lichtmasten en armaturen vervangen. De verlichting wordt vervangen door LED lampen. Het grote voordeel hiervan is dat deze verlichting gerichter is. Hierdoor is er minder strooilicht en daardoor minder lichthinder. Naast deze voordelen verbruikt de nieuwe verlichting 60% minder energie! Bent u nieuwsgierig naar hoe dit precies in zijn werk gaat? Lees dan de notitie.

Kap van drie bomen

Uit de jaarlijkse controle afgelopen zomer blijkt dat er drie bomen gekapt moeten worden in de Vogelbuurt. Twee bomen bij het speelterrein aan de Condorweg zijn aangetast door de houtrups en daardoor ziek. De derde boom betreft een dode boom aan de Arendshof. De bomen worden in de winter gekapt.

Brandkraan verplaatst

Afgelopen dinsdag 24 september is door Dunea de bestaande brandkraan in de Grutto verplaatst. De brandkraan zat in de verharding aan de Grutto. In de nieuwe situatie komt op deze plek een parkeerplaats. Als er dan een auto geparkeerd staat, kan de brandweer niet bij de kraan. De brandkraan is verplaatst naar de waterzijde bij de Grutto.

AED’s in de Vogelbuurt

Vanuit het initiatief ‘van, voor en door de wijk’ zijn in de wijk twee AED’s opgehangen: bij Valkenhof 21 en Watersnip 17, goed verspreid over de wijk. Een AED is een apparaat dat een elektrische schok kan toedienen, wanneer dit nodig is. Door de schok kan het hartritme herstellen bij een hartstilstand. Een mooi en nuttig initiatief! Bij hartfalen is hulp verlenen binnen de eerste 6 minuten namelijk van levensbelang.

Reanimatietraining en AED-certificaat
Voor het bedienen van een AED zijn in een wijk burgerhulpverleners nodig. Vanuit het initiatief hebben zo’n 25 inwoners uit de Vogelbuurt de afgelopen winter een reanimatietraining gevolgd en hun AED-certificaat behaald. Zij kunnen dus in geval van nood de AED’s gebruiken. Heeft u zelf al eens een training gevolgd en een certificaat, dan kunt u zich natuurlijk ook aanmelden als burgerhulpverlener. Dit kan via de www.hartslagnu.nl/burgerhulpverlening.

Vergoeding zorgverzekering
Wist u dat via de meeste aanvullende zorgverzekeringen een AED-certificering volledig en een EHBO-reanimatietraining gedeeltelijk wordt vergoed? U kunt dus zelf altijd alsnog uw certificaat halen en burgerhulpverlener worden.

Wilt u zien waar, naast deze, nog meer AED’s hangen? Kijk dan op de website van Het Rode Kruis,  https://aed.rodekruis.nl

Nieuwsbrief Vogelbuurt juni

In de week van 25 juni wordt er weer een nieuwe nieuwsbrief verspreid in de wijk. Hier kunt u deze Nieuwsbrief Vogelbuurt juni 2019 digitaal bekijken.

Relinen riolering in oostelijke deel
We starten dit najaar al in het oostelijke deel van de wijk met de uitvoering van specialistisch werk, het relinen van de riolering. Doordat de riolering hier op veel plekken maar zeer beperkt (of niet) en gelijkmatig verzakt is, hoeft de riolering niet vernieuwd te worden.
Bij het relinen van de riolering wordt een inwendige kous aangebracht. Hier zijn geen diepe graafwerkzaamheden voor nodig en dat scheelt dus een hoop overlast. Ookblijven op deze plaatsen de bestaande huisaansluitingen intact, waardoor er voor u als bewoners minder overlast is. De kous wordt aangebracht via de rioolinspectie-putten. Nieuwsgierig? Hier vindt u een duidelijk filmpje met uitleg wat er gebeurt tijdens het relinen en hoe dit wordt uitgevoerd.

BMA Milieu voert grondonderzoek uit
Om de herbruikbaarheid van vrijkomende grond tijdens de herinrichting te bepalen voert BMA Milieu in opdracht van de gemeente Lansingerland aanvullend grondonderzoek uit in de week van 24 t/m 28 juni. Tijdens deze week zijn er afzettingen door middel van hekwerken en pilonnen. Op sommige plaatsen worden er gaten gegraven en monsters genomen die onderzocht worden. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken en vertrouwen op uw begrip. De werkzaamheden vinden plaats binnen de rode lijnen die aangegeven zijn op het onderstaande kaartje.


Inloopbijeenkomst technische uitwerking DO

Donderdag 7 maart jl. heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis. Hier werd de technische uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) gepresenteerd. Zo’n 70 à 80 geïnteresseerde Vogelbuurt-bewoners kwamen langs. Zij konden de tekeningen bekijken en vragen stellen aan de specialisten die aanwezig waren. Doel van deze bijeenkomst was vooral te laten zien hoe de gemeente, met het ingenieursbureau RIBW, bezig is met de technische uitwerking van het in december gepubliceerde Definitief Ontwerp. Dit ontwerp, dat we met elkaar in een uitgebreid participatieproces hebben opgesteld, is nu omgezet naar contractdocumenten. De technische tekeningen vormen daarvoor de basis. Ook was er tijdens de bijeenkomst ruimte voor inhoudelijke afstemmingsvragen. We kregen vooral veel vragen over de verantwoordelijkheden van eigenaren van koopwoningen, het aansluiten van de nieuwe riolering en de fasering van de werkzaamheden. De gepresenteerde documenten vindt u op de pagina Herinrichting. Ook verwijzen we graag naar de laatste nieuwsbrief voor meer informatie.

Bomen in de Vogelbuurt
In de tweede helft van 2018 hebben we, na het traject van de duurzame initiatieven, gezamenlijk het ontwerp van de herinrichting vormgegeven. Dit traject is met landschapsarchitect Peter Verkade en ingenieursbureau RIBW-Projecten doorlopen. Uiteindelijk is er een Definitief Ontwerp gemaakt. Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de inrichting en de riolering van de wijk. Ook wordt de wijk opgehoogd, variërend van 5 cm tot 30 cm. Deze ophoging kan gevolgen hebben voor de bomen. Het doel van het onderhoud is dat de openbare ruimte weer voor minimaal 20-25 jaar op orde is. De nieuwe riolering wordt aangelegd voor de komende 50 à 60 jaar. Vanuit deze wijkaanpak is ook gekeken naar de groenvakken en de bomen. Op de pagina Herinrichting kunt u meer over de bomen in de Vogelbuurt lezen.

Definitief Ontwerp
Het ontwerp voor de herinrichting van de Vogelbuurt is inmiddels definitief geworden. In dit Definitief Ontwerp (DO) is een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de erftoegangswegen en de erven. De erftoegangswegen zijn formeler qua inrichting omdat onderscheid is tussen rijbanen, parkeerstroken en voetpaden. De erven krijgen een informeel karakter en worden van tuin tot tuin ingericht als een plein waarop ronde plantvakken ‘gestrooid’ worden. De groene randen van de wijk zijn een kernkwaliteit en zijn optimaal ingericht voor een ‘rondje Vogelbuurt’.

U kunt het Definitief Ontwerp (DO) hier bekijken. Bijbehorende documenten (o.a. profielen, beplantingsplan en bomenplan) vindt u onder het kopje ‘Herinrichting’. Een toelichting op het DO vindt u in nieuwsbrief nr. 7 van december.

Voor een toelichting op het ontwerp kunt u het Filmpje met toelichting bij ontwerp herinrichting Vogelbuurt bekijken.

Meer informatie
Meer informatie over het project en de initiatieven:

Facebook-pagina
De Vogelbuurt heeft een eigen Facebook-pagina. Like de pagina en volg de initiatieven die bewoners verder uitwerken en ontwikkelingen in de Vogelbuurt.


Samen werken aan een duurzame wijk geeft energie!Vogelbuurt nieuwsbrief